استفاده از ورق آلومینیوم و پلاستیک

- Sep 08, 2017-

1 دیوار خارجی ساختمان دیوار تخته پرده.

2 قدیمی ساختمان دیوار های بیرونی تعمیر کردن و بازسازی.

3، بالکن، واحد تجهیزات محفظه داخلی.

4 صفحه آرم هیئت، موضع را نمایش می دهد.

5، داخلی دکوراسیون پانل های دیوار، سقف، تبلیغات نشانه.

مواد 6، صنعتی، ماشین سرد بدن.

7 تهویه هوا، تلویزیون و دیگر لوازم خانگی پوسته.