سقوط سطح صفحه

- Sep 08, 2017-

سطح آلومینیوم پلاستیکی دارای سقوط اندازه چاپ انگشت شست است که توسط گره سفتی غشای پلیمری ایجاد می شود. اندازه گره سفتی غشاء پلیمری، به طور کلی دارای اندازه بزرگ دانه برنج است، فرض سفید، به سوال کیفیت لایه GUM متعلق است. این ذرات برجسته در ترکیب، هوا در اطراف همان پدیده حباب فوق، نمی تواند به طور کامل اکسترود شده باشد، در ورق پیچیده شده، هنگامی که گره سفت گرما برای حل شدن با لایه لایه بشقاب گرم می شود، اما مانع از لایه هوا به دو برابر به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتن، شکل دادن دام. کیفیت مواد اولیه باید از خرید مواد و مدیریت تولید حذف شود.